Lover for Haugaland sopp- og nyttevekstforening

§1. Foreningens formål er å arbeide for utbredelsen av kjennskap til våre viltvoksende nyttevekster og deres anvendelse. Dette søkes oppnådd ved kurs, foredrag, utflukter m.m.

§2. Vilkår for medlemskap

a) Enhver som er interessert i sopp og viltvoksende nyttevekster, eller på annen måte ønsker å ta del i foreningens virksomhet er velkommen som medlem. Innmelding skjer til styret.

b) Medlemmer som ikke betaler kontingenten for 1. forutgående år strykes av medlemslistene.

§3. Foreningen ledes av et styre bestående av 6 medlemmer, valgt på årsmøtet etter forslag fra valgkommiteen på 3 medlemmer.

Styrets sammensetning
Leder
Sekretær/kasserer
1.styremedlem (fungerer som vara leder)
2.styremedlem
3.styremedlem
materialforvalter

Styrets medlemmer velges for 2 år slik at vekselvis 2 eller 3 går ut hvert år. Styret holder møte så ofte som leder finner det ønskelig, eller når minst 2 av styremedlemmene forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede, og disse er enige.

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Haugesund, 9. august 2002Oppdatert 2011-03-11. Tilbake til HSNF