RESULTATREGNSKAP 2013
Driftsinntekter
Medlemskontigent

10 333Div kurs & møter

3 908Vikingfestival, Dokken og Friluftslivetsdag

400Bøker, kniver, kurver m.m.

0Div tilskudd

0Sum Driftsinntekter


14 641


Driftskostnader
Deltager avgift på andres kurs / møter

0Div kurs & møter

4 536Vikingfestival, Dokken og Friluftslivetsdag

3 338Urtehagen

798


Note 1

Bøker, kniver, kurver m.m.

0Lønn - honorar -reise utg for møteholdere

0Kontorrekvisita

0PublicRelation;Trykking, kopiering, brosjyrer

270Porto

0Leie av postboks

0Leie av lokaler

0Soppkontroll

3 500Sum Driftskostnader


12 442

DRIFTSRESULTAT 2013


2 199


Finansposter
Renteinntekter

36Renteutgifter og gebyrer

75Sum Finansposter


-39

RESULTAT FØR SKATTER


2 160


Årsoppgjørs disposisjoner, skatter

0Sum årsoppgjørs disposisjoner, skatter


0

ÅRSRESULTAT 2013


2 160


Disponering av årsresultat

0Sum disponering av årsresultat


0

Note 1

Endringer av varelager

solgt i 2013

beh 31.12.12


Ant kniver 

0

41


Ant T-skjorter

0

48


Ant sopp hatter

0

5

Varelager

Varelager pr 31.12.2012

9900


Solgt

0
Nedskriving av varelager 10%

990Varelager pr 31.12.2013

8 910


BALANSE 2013

Kontonavn/SummerEiendeler


2013

2012


Omløpsmidler

0

0


Varebeholdning

8910,00

9900,00


Kontanter og utestående fordringer

10080,00

364,80


Bank

30158,00

28,666,88


Sum Eiendeler

49148,00

38,931,68

Gjeld og EK

Innskutt egenkapital

38931,68

40460,00


Årsresultat (opptjent EK)

10216,32

-1528,32


Sum gjeld og egenkapital

49148,00

38931,68